ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම

අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close