ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් උපනිශ්‍රය ඇතිවීමේ වටිනාකම

උපනිශ්‍රය ඇතිවීමේ වටිනාකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close