ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ක්‍රමානුකූලව කටයුතු නොකිරිම

ක්‍රමානුකූලව කටයුතු නොකිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close