ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් උපනිශ්‍රය ලැබෙන ක්‍රමය

උපනිශ්‍රය ලැබෙන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close