ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් පිං දහම් කිරිම නිවනට උපනිශ්‍රයවේ

පිං දහම් කිරිම නිවනට උපනිශ්‍රයවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close