විනය විකාල භෝජන

විකාල භෝජන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා