ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් සද්ධා සීල සති සමාධි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන්ගේ වැදගත්කම

සද්ධා සීල සති සමාධි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන්ගේ වැදගත්කම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close