ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ඉන්ද්‍රියන්ගේ බලවත්විම

ඉන්ද්‍රියන්ගේ බලවත්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close