ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක යහපත් චේතනාවෙන් කරන පින

යහපත් චේතනාවෙන් කරන පින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා