ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක වරද වරද හැටියට දැක ආයත සංවරයේ පිහිටිම

වරද වරද හැටියට දැක ආයත සංවරයේ පිහිටිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා