විනය විකල් බොජුන්

විකල් බොජුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා