දාන කථා හරයක් නැති බව වැටහීම 37

හරයක් නැති බව වැටහීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close