දාන කථා හරයක් නැති බව වැටහීම

හරයක් නැති බව වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close