විනය දස සිල්

දස සිල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා