භාවනාවමෙත් සිත ශික්ෂණ මාත්‍රය

ශික්ෂණ මාත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close