අභිධර්මයචිත්තය විඤ්ඤාණ ආකාර හය

විඤ්ඤාණ ආකාර හය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා