අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත ශක්තිය ලැබීම

ශක්තිය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close