විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ පටිසම්භිදා මග්ගප්‍රකරණයේ අර්ථය

පටිසම්භිදා මග්ගප්‍රකරණයේ අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close