විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු ගාථාව

යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු ගාථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close