නිවන් මග ප්‍රශ්නය හා පිළිතුර දැනගන්නා ආකාර

ප්‍රශ්නය හා පිළිතුර දැනගන්නා ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close