නිවන් මග ඇත්ත හොයා ගන්නා හැටි

ඇත්ත හොයා ගන්නා හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close