නිවන් මග බෞද්ධයකු වුන ආකාරය

බෞද්ධයකු වුන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා