නිවන් මග ප්‍රඥාවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම

ප්‍රඥාවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා