නිවන් මග උපදින හේතුව මනසින් දැකීම

උපදින හේතුව මනසින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා