නිවන් මග ජාතියක් හට ගැනිමේ නිරෝධය

ජාතියක් හට ගැනිමේ නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා