නිවන් මග පංචස්කන්ද වශයෙන් ලෝකය බැලීම

පංචස්කන්ද වශයෙන් ලෝකය බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා