නිවන් මග ධාතු 18කින් ලෝකය බැලීම

ධාතු 18කින් ලෝකය බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා