නිවන් මග අසහනයෙන් දෘෂ්ටි ගතවීම

අසහනයෙන් දෘෂ්ටි ගතවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා