නිවන් මග අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව ඇතීවිම

අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව ඇතීවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා