නිවන් මග උපදින ක්‍රමයෙන් වෙන්විම

උපදින ක්‍රමයෙන් වෙන්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close