ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පංච ඉන්ද්‍රියන්ට වහල්විම

පංච ඉන්ද්‍රියන්ට වහල්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close