ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ආස්වාද විදගෙන සුවෙන් සිටිම

ආස්වාද විදගෙන සුවෙන් සිටිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close