ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක නිවන් දකින්න කල යුතු දෙය

නිවන් දකින්න කල යුතු දෙය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close