ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක රසයට බැඳෙන චන්දරාගය

රසයට බැඳෙන චන්දරාගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close