ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ස්පර්ශයන් පසුපස හඹායෑම

ස්පර්ශයන් පසුපස හඹායෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා