ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක වේදනාවට ප්‍රතිකර්මය

වේදනාවට ප්‍රතිකර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා