ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක මාර පාක්ෂික බලවේග

මාර පාක්ෂික බලවේග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close