නිවන් මග සතර මාර්ග ඵල

සතර මාර්ග ඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close