දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය සීලයට උපනිශ්‍රය වන වත

සීලයට උපනිශ්‍රය වන වත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close