දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය පැවැත්ම තුළ ආදීනව දැකීම

පැවැත්ම තුළ ආදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close