දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය පංචකාම විඤ්ඤාණය

පංචකාම විඤ්ඤාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close