නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සෝවාන් ඵලය

සෝවාන් ඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close