දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ඇලිමට ගැටීමට හේතු

ඇලිමට ගැටීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close