දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය හේතු ඵල වලට ගැලපිම

හේතු ඵල වලට ගැලපිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close