නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝතාපන්න වන ආකාරය

සෝතාපන්න වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close