නිවන් මග ආර්ය ශ්‍රාවකයා

ආර්ය ශ්‍රාවකයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා