නිවන් මග ප්‍රඥාව මුල් කර ඇති දහම

ප්‍රඥාව මුල් කර ඇති දහම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා