නිවන් මග ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා

ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close