ප්‍රතිඥාවක් දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close