නිවන් මගඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා චිත්ත ප්‍රසාදයේ බලවත්කම

චිත්ත ප්‍රසාදයේ බලවත්කම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close