නිවන් මගඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා පුන්‍ය සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්යය

පුන්‍ය සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close